Regista
WANG Bing
Produttore
MAO Hui, YANG Wang
Fotografia
SHAN Xiaohui, WANG Bing
Suono
Emmanuel Soland
Montaggio
Adam Kerby, WANG Bing
Produzione
Chinese Shadows

Wil Productions
Distribuzione internazionale
Asian Shadows
contact@chineseshadows.com

Altre biografie

Downloads

Follow us