Previous Next

Hello! Shu Xian Sheng  (Mr. Tree)

China  ·  2011  ·  35 mm  ·  Color  ·  88'  ·  o.v. Mandarin
With the support of the Swiss Agency for Development and Cooperation SDC.
Producer
Zhang-ke Jia, Dong Yu, Zhonglun Ren
Cinematography
Yiu-Fai Lai
Music
Giong Lim
Screenplay
Jie Han
Sound
Yang Zhang
Editing
Seung hoon Baek, Matthieu LACLAU
Art Director
Xiaobing Zhang, Qiang Liu
Production
Xstream Pictures Limited
chowkeung@yahoo.com

Xstream Pictures
evalam267@163.com
Co-production
Beijing Bona Film and Cultural Communication Co., Ltd.

Shanghai Film Group Corporation
World Sales
United Star Co.

Downloads

Follow us