Cast
MIURA Masaki Yukichi Kobayashi TEI Ryushin
Producer
Sho Miyake
Cinematography
Hidetoshi SHINOMIYA
Costumes
Yuko Kageyama
Screenplay
Sho Miyake
Screenplay adapted by
Hiroshi Matsui, Sho Miyake, Shingo Saeki
Sound
Takamitsu Kawai
Editing
Sho Miyake
Press Agent
Hiroshi Matsui
Production
Decade
Co-production
Pigdom
hmatsui@pigdom.net

Downloads

Follow us